Arbo Dienstverlening / Verzuimregistratie

Uw bedrijf kan geconfronteerd worden met ziekteverzuim.

Niet alleen continuïteit van de bedrijfsvoering wordt hierdoor verstoord, ook brengt het vaak extra kosten met zich mee en worden collega's kort- of langdurend extra belast, met alle gevolgen van dien.

Eén van de grootste gevolgen die er aan ziekteverzuim vast zitten is voor een onderneming vaak de hoge kosten:

 • Doorbetaling van het salaris zonder dat hier een prestatie tegenover staat.
 • Verstoring van het productieproces en daardoor productieverlies.
 • Extra belasting van collega's.
 • Inhuur externen / uitzendkrachten die ingewerkt moeten worden en de werkwijze en cultuur van de organisatie onvoldoende kennen.

 Naast deze direct zichtbare kosten brengt langdurig verzuim nog extra kosten met zich mee zoals:

 • Verplichte activiteiten in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.
 • Inschakelen van bedrijfsarts en eventuele andere specialisten in het kader van verzuim.

Preventie en begeleiding tijdens het ziekteproces zijn daarom van essentieel belang en zullen bijdragen aan een aanmerkelijke reductie van verzuimkosten.

Binnen de Wet Verbetering Poortwachter is de werkgever eindverantwoordelijk voor de begeleiding van de uitgevallen werknemer. De werkgever kan dit zelf doen of laat zich ondersteunen door ProActief.

 

Wat kan ProActief voor u betekenen als ondernemer in dit proces:

 • ProActief kan, daar waar specialistische preventie noodzakelijk is, de werkgever op diverse terreinen ondersteunen.
 • ProActief gaat uit van de 1-loketgedachte, hetgeen inhoudt, dat wij alle zaken met betrekking tot ziekte kunnen organiseren en coördineren.
 • ProActief beschikt over een landelijk dekkend netwerk van bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en re-integratiespecialisten.
 • ProActief streeft er naar om per organisatie met een vast aanspreekpunt te werken. Met als voordelen voor u: gemak, eenvoud en snelheid.

 

In het gehele proces om uw ziekteverzuim en dossier "Wet Verbetering Poortwachter proof" te maken en te behouden kan ProActief onder andere de betreffende diensten inzetten:

 • Inzet van diverse deskundigen (bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, re-integratiespecialisten, etc.)
 • Ons verzuimregistratiesysteem met een persoonlijke casemanagement van verzuim, zodat bij langdurig verzuim de dossiers "Poortwachter proof" zijn.
 • Verzorgen van de meldingen en evaluaties richting het UWV.
 • Onderzoek naar reden van uitval en begeleiding hierbij.
 • Trainen van management in hoe om te gaan met ziekmeldingen.
 • Re-integratietrajecten 2e spoor (nieuwe werkgever).
 • Loopbaanbegeleiding en coaching.
 • Outplacement.

Tevens biedt ProActief ondersteuning in het

Arbeidsdeskundige onderzoek

1e spoor  trajecten

2e spoor trajecten

 

Linkedin